Historie muzea v citátech

O založení muzea (1931)

"Muzeum založeno bylo roku 1931, kdy volné místnosti v suterénu novostavby místní Masarykovy měšť. školy poskytly možnosti použití jich pro účely musejní. Sbíráním a ukládáním předmětů museálních hodnot přistoupeno téhož roku k realisování již přes tři desítiletí trvající myšlenky založiti místní museum, k čemuž starobylost a památnost městysee Bojkovic jako místa trhovního, sídla vrchností a centrálních úřadů světlovského panství, jakož i významné období zpožděného zanikání rušného kdysi cechovního živlu a starých forem životních skýtaly velmi vhodné podmínky a možnosti rozkvětu musejního podniku."  (Alois Jašek, první správce muzea)

Muzeum pod správou Musejního spolku 1931 – 1951

Březen 1935
"Prohlédl jsem si zevrubně místní museum a mohu prohlásiti o tom, co jsem viděl, že je to práce veliká a nadšená..."  (František Plachý, okres. škol. inspektor)

Říjen 1935
"Snaha Vaše, aby byly zachovány pro budoucnost památky na město i kraj, zasluhuje veškeré podpory, vždyť z minulosti roste každé město, každý kraj, a kdo neměl včerejška, nemůže míti ani zítřka. Naše tradice byly bohužel posud hodně zanedbávány, ž teprve v době nynější v tom směru začíná se hodně pracovat. Přeji proto vašim snahám všeho zdaru a hojných úspěchů."  (JUDr. Mořic Hruban, ministr m. sl. a místopředseda senátu ČSR)

Prosinec 1936
"Na své regionální cestě...zavítal jsem do zdejšího musea, veden několikerou jeho chválou v čsl. rozhlase, a mohu po zevrubní jeho prohlídce potvrditi, že jí plně zasluhuje!"  (redaktor Frant. Kratochvíl)

Mračna se stahují

Duben 1949
"A až mě tu nebude? Dnešní doba si nečiní trvání a zabezpečení kulturního majetku lidu závislým na existenci jedince. Museu se dostane péče z moci úřední a bude záležet jen na místním porozumění, zda se tak stane v Bojkovicích nebo někde jinde, mimo Bojkovice, ale hodnota musea jako kulturního majetku národa se ztratit a zničit nemůže. Tak aspoň doufá referent a věří, a ve víře té spatřuje také smysl své práce a musejních svých spolupracovníků".  (Alois Jašek, první správce muzea)

Stěhování na "světlovský důchod"

Únor 1950
"Převozy nám obstarával Jaroslav Šimoník. Bylo toho 8 plaťáků na důchod a 8 plaťáků na faru. Drobné vozhíky, ani sama nevím, kolik jich bylo. Ale oravdu mnoho. Práce byla obstarávána většinou dětmi, a jenom v nutných případech pomohli dospělí."  (Marie Jašková, správkyně muzea)

Muzeum na zámku Nový Světlov

Říjen 1960
"S přihlédnutím nepříznivým podmínkám, za nichž byly sbírky muzea instalovány v malé nevyhovující budově bývalého panského důchodu, bylo umožněno správě muzea přestěhovati sbírky na zámek Nový Světlov...25 nákladních aut převezlo velké množství sbírkového materiálu za zařízení...Nové muzeum je vybudováno z bohatého sbírkového fondu, který založil Alois Jašek. Sbírky jsou dále doplňovány a rozšiřovány o nové obory těmi, kdož v jeho díle pokračují. Muzeum je společným dílem kolektivu vlastivědných činovníků, kteří zpracovali libreta k expozicícím, expozice instalovali a doplnili je i výtvarnicky. Nové muzeum bylo otevřeno 29. května 1960."  (Oldřich Slabiňák, správce muzea)

Před osamostatněním muzea

Únor 1991
"V roce 1983 bylo muzeum včleňuje do Slováckého muzea v Uh. Hradišti, které zde instaluje nové expozice pod námětem ´Život lidu na Bojkovicku.´ Neuváženou reorganizaci ztratilo tak dnešní muzeum mnoho. Chybí mu ten krásný rytmický tep, spojení se školou, veřejností. Muzeum také ztratilo mnoho dřívějších nadšených spolupracovníků. Hodně již jich zemřelo, jiní zestárli nebo pro nepochopení ztratili zájem. Zůstane muzeum na zámku, nebo ne? Udrží si jej Bojkovice po reorganizaci? Ztrácí mladí lidé zájem o historii kraje? Celá řada nezodpovězených otázek - kromě jedné - na kultuře se nedá vydělávat."  (Josef Juračka, spolupracovník muzea, archeolog)

Muzejní sbírky opět majetkem města Bojkovic (1992 - dosud)

Prosinec 1994
"Přál bych si, aby muzeum na zámku Nový Světlov bylo stále na dobré úrovni a aby nezaniklo. Také by prospěla změna expozice. Žáci škol by tam mohli prakticky poznávat bohaté a pohnuté dějiny svého kraje. Přeji si, aby lidé zejména ti mladší, si vážili přírody a všech památek, které nám předkové zanechali. Určitě to stojí za to".  (Josef Juračka, spolupracovník muzea, archeolog)