Badatelská návštěva muzea

Badatelská návštěva je možná po předchozí domluvě. Kontaktní údaje včetně formuláře naleznete v sekci KONTAKT.

Badatelský řád — výňatek z Režimu zacházení se sbírkou Muzea Bojkovska

 1. Badatelský řád upravuje podmínky studia sbírkového fondu Muzea Bojkovska, evidenčních záznamů o sbírkových předmětech a doprovodné dokumentace.
 2. Sbírkový fond lze badatelům zpřístupnit pouze za dodržení všech podmínek stanovených badatelským řádem. Při jejich porušení je odpovědný pracovník muzea oprávněn badatele vykázat a požadovat náhradu způsobené škody.
 3. Před započetím studia je návštěvník povinen vyplnit badatelský list platný do konce kalendářního roku a předložit odpovědnému pracovníku Muzea Bojkovska průkaz totožnosti ke kontrole údajů. Badatelský list je označen pořadovým číslem, s uvedením roku. Badatelské listy se trvale uchovávají.
 4. Sbírkové předměty lze zpřístupnit pouze na místech k tomu určených.
 5. Využití muzejní knihovny k badatelským účelům je povoleno pouze se souhlasem ředitele Muzea Bojkovska.
 6. Sbírkové předměty nebudou badateli zpřístupněny, pokud to nedovoluje jejich fyzický stav.
 7. Badateli se předkládá pouze takové množství studijního materiálu, které je schopen zpracovat. Množství předkládaného materiálu zvolí odpovědný pracovník muzea tak, aby byl schopen vrácený materiál ihned zkontrolovat.
 8. Během bádání je zakázáno jíst, pít, kouřit a vykonávat jakékoli jiné činnosti, které by mohly vést k poškození sbírkových předmětů či ostatního studovaného materiálu.
 9. Badatel je oprávněn použit vlastní dokumentační techniku (fotoaparát, skener, videokamera apod.) pouze se souhlasem ředitele Muzea Bojkovska. Již udělený souhlas může být odvolán, porušil-li badatel podmínky Badatelského řádu.
 10. Pořizuje-li badatel kopie či fotografické snímky, je povinen písemně uvést jejich počet.
 11. Pořizování kopií s využitím reprodukčních zařízení Muzea Bojkovska, je zpoplatněno na základě sazebníku vydaného ředitelem muzea.
 12. Badateli může být použití vlastních zařízení zakázáno, bude-li omezovat v práci ostatní přítomné.
 13. Pořizování audiovizuálních a fotografických záznamů v prostorách muzea je dovoleno pouze se souhlasem ředitele Muzea Bojkovska.
 14. Veřejná publikace audiovizuálních a fotografických záznamů získaných studiem sbírkových předmětů a ostatních materiálů podléhá schválení ředitele Muzea Bojkovska a je zpoplatněna na základě jím vydaného sazebníku.
 15. Uveřejní-li badatel informace získané studiem sbírkového fondu Muzea Bojkovska, je povinen odevzdat do muzejní knihovny jeden výtisk této publikace.

Badatelský řád ve formátu PDF ke stažení